GALVENĀ » DOK. PARAUGI
Apmeklētāji: 276991       
Atrast dokumentu

 

1. Aizdevuma līgums (doc, 21 Kb.)
2. Aizdevuma līgums ar dzīvokļa ķīlas nodrošinājumu (doc, 23 Kb.)
3. Aizdevuma līgums starp firmu un tās dibinātāju (doc, 19 Kb.)
4. Akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā (doc, 36 Kb.)
5. Akts par materiālu izlietošanu (doc, 14 Kb.)
6. Apakšnomas līgums (doc, 32 Kb.)
7. Apakšuzņēmuma līgums (doc, 21 Kb.)
8. Apliecinājums par pirkuma daļas samaksu un saņemšanu (doc, 14 Kb.)
9. Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums (doc, 28 Kb.)
10. Automašīnas patapinājuma līgums (doc, 31 Kb.)
11. Autorlīgums par pasūtīto darbu (doc, 32 Kb.)
12. Bartera kontrakts (doc, 26 Kb.)
13. Bezpeļņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības statūti (doc, 58 Kb.)
14. Bezpeļņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līgums (doc, 23 Kb.)
15. Bezpelņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sapulces protokols (doc, 22 Kb.)
16. Celtniecības darbu pieņemšanas - nodošanas akts (doc, 14 Kb.)
17. Cesijas līgums (doc, 18 Kb.)
18. Darba līgums (tipveida) (doc, 33 Kb.)
19. Darba līgums ar biroja telpu apsargu (doc, 34 Kb.)
20. Darba līgums ar direktoru (ar firmas īpašnieka interešu aizsardzības elementiem) (doc, 34 Kb.)
21. Darba līgums ar grāmatvedi (doc, 32 Kb.)
22. Darba līgums ar izpilddirektoru (doc, 26 Kb.)
23. Darba līgums ar programmētāju (doc, 31 Kb.)
24. Darba līgums ar santehniķi (doc, 25 Kb.)
25. Darba līgums ar sētnieku (doc, 26 Kb.)
26. Darbuzņēmuma līgums ar fizisku personu (doc, 24 Kb.)
27. Darbuzņēmuma līgums par produkcijas ražošanu (doc, 22 Kb.)
28. Dibināšanas līgums (doc, 22 Kb.)
29. Distribūcijas līgums (doc, 28 Kb.)
30. Dzīvojamās mājas dzīvokļa īres līgums (doc, 33 Kb.)
31. Dzīvojamās telpas īres līgums (doc, 43 Kb.)
32. Dzīvokļa dāvinājuma līgums (doc, 16 Kb.)
33. Dzīvokļa dāvinājuma līgums (atlīdzības nozīmē par izdarītiem pakalpojumiem) (doc, 18 Kb.)
34. Dzīvokļa līzinga pirkuma līgums (Līzinga līgums) (doc, 32 Kb.)
35. Dzīvokļa opcijas pirkuma līgums (doc, 22 Kb.)
36. Dzīvokļa patapinājuma līgums (doc, 23 Kb.)
37. Dzīvokļa pirkuma līguma projekts (doc, 24 Kb.)
38. Dzīvokļa pirkuma līgums (doc, 21 Kb.)
39. Dzīvokļa pirkuma līgums trešās personas interesēs (līzinga līguma pielikums) (doc, 25 Kb.)
40. Dzīvokļa pirkuma līgums (pielikums dzīvokļa opcijas līgumam) (doc, 26 Kb.)
41. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sapulces protokols (doc, 24 Kb.)
42. Dzīvokļu maiņas līgums (doc, 18 Kb.)
43. Ēkas atpakaļpirkuma līgums (doc, 25 Kb.)
44. Ēkas atpakaļpirkuma līgums,nodrošinot pārdevēja finanšu saistības pret pircēju (doc, 25 Kb.)
45. Ēkas mantojuma līgums (doc, 20 Kb.)
46. Ēkas nomas līgums (doc, 38 Kb.)
47. Ēkas pārvaldīšanas līgums (doc, 32 Kb.)
48. Ēkas pieņemšanas - nodošanas akts (doc, 16 Kb.)
49. Ēkas pirkuma līgums (doc, 20 Kb.)
50. Ēkas pirkuma priekšlīgums (doc, 20 Kb.)
51. Ēkas un zemesgabala dāvinājuma līgums (doc, 17 Kb.)
52. Ēkas un zemesgabala domājamās daļas pirkuma līgums (doc, 16 Kb.)
53. Ekskluzīvais staprniecības līgums (doc, 28 Kb.)
54. Ēku, būvju un citu nekustamo objektu nomas līgums (doc, 30 Kb.)
55. Faktoringa līgums (doc, 34 Kb.)
56. Firmu kopdarbības līgums (doc, 23 Kb.)
57. Galvojuma līgums (doc, 17 Kb.)
58. Galvojuma subsidiārais līgums (doc, 22 Kb.)
59. Garantijas vēstule (doc, 13 Kb.)
60. Glabājuma līgums (doc, 39 Kb.)
61. Iekārtas ķīlas līgums (doc, 28 Kb.)
62. Iesniegums pilsētas domei par atļauju nopirkt zemi pilsētas robežās (doc, 13 Kb.)
63. Iesniegums - atteikums no zemesgabala pirmpirkuma tiesībām (doc, 14 Kb.)
64. Izdevniecības līgums (doc, 35 Kb.)
65. Izdevumu tāme ēkas pārplānošanai (doc, 109 Kb.)
66. Izlīgums par laulāto kopmantas sadali (doc, 22 Kb.)
67. Izlīgums parāda saistību noregulēšanai (doc, 16 Kb.)
68. Ķīlas līgums (doc, 34 Kb.)
69. Ķīlas līgums par nekustamās lietas ieķīlāšanu bez tās nodošanas valdījumā (Hipotēka) (doc, 24 Kb.)
70. Ķīlas līgums par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu bez tā nodošanas kreditora valdījumā (Hipotēka) (doc, 23 Kb.)
71. Kioska nomas līgums (doc, 47 Kb.)
72. Komisijas līgums (doc, 36 Kb.)
73. Laulības līgums (doc, 19 Kb.)
74. Līgums par celtniecības darbu kompleksa veikšanu (doc, 41 Kb.)
75. Līgums par dzīvojamās ēkas pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu (doc, 42 Kb.)
76. Līgums par ēkas pirkumu uz nomaksu (doc, 34 Kb.)
77. Līgums par fiziskas personas automašīnas iznomāšanu (doc, 28 Kb.)
78. Līgums par juridiskās personas automašīnas iznomāšanu (doc, 36 Kb.)
79. Līgums par juridisko apkalpošanu (doc, 29 Kb.)
80. Līgums par mārketinga pakalpojumiem (doc, 19 Kb.)
81. Līgums par namīpašuma izmantošanas kārtības noteikšanu (doc, 22 Kb.)
82. Līgums par naudas līdzekļu pārvaldīšanu (Trasta līgums) (doc, 28 Kb.)
83. Līgums par nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu (doc, 19 Kb.)
84. Līgums par parāda saistību prasījuma tiesību nodošanu (doc, 17 Kb.)
85. Līgums par piedalīšanos izstādē gadatirgū (doc, 36 Kb.)
86. Līgums par pircēja finansēšanu (doc, 78 Kb.)
87. Līgums par preces izgatavošanu un piegādi (doc, 38 Kb.)
88. Līgums par preces piegādi ar atliktu maksājumu (doc, 26 Kb.)
89. Līgums par reklāmas pakalpojumu sniegšanu (doc, 26 Kb.)
90. Līgums par sadarbību noliktavu telpu celtniecībā (doc, 23 Kb.)
91. Līgums par servitūta noteikšanu (doc, 34 Kb.)
92. Līgums par pakalpojumu sniegšanu starptautisko autotransporta pārvadājumu veikšanā (doc, 40 Kb.)
93. Līgums par tiesību ierobežosanu atsavināt nekustamo īpašumu (doc, 23 Kb.)
94. Līgums par uzziņu sniegšanu un informatīvo apkalpošanu (doc, 21 Kb.)
95. Līzinga pieteikums privātpersonai (doc, 26 Kb.)
96. Mobilā telefona nomas līgums (doc, 19 Kb.)
97. Nedzīvojamo telpu atrodošos iznomātāja īpašumā nomas līgums (doc, 26 Kb.)
98. Nedzīvojamo telpu nomas līgums iznomātāja interesēs (doc, 61 Kb.)
99. Nedzīvojamo telpu nomas līgums nomnieka interesēs (doc, 47 Kb.)
100. Nedzīvojamo telpu nomas tiesību pirkuma līgums (doc, 27 Kb.)
101. Nodomu protokols par kopuzņēmuma izveidošanu (doc, 16 Kb.)
102. Nomas līgums (doc, 23 Kb.)
103. Pārtikas preču kioska nomas tiesību pirkuma līgums (doc, 22 Kb.)
104. Pasūtītā autora darba pieņemšanas - nodošanas akts (doc, 14 Kb.)
105. Pieņemšanas - nodošanas akts (pielikums automašīnas iznomāšanai) (doc, 17 Kb.)
106. Pieteikums par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas (doc, 16 Kb.)
107. Pilnvara ēkas pārvaldīšanai bez atsavināšanas tiesībām (doc, 17 Kb.)
108. Pilnvarojuma līgums (uzdevuma) (doc, 22 Kb.)
109. Pilnvarojuma līgums nekustamā īpašuma pārdošanai (doc, 21 Kb.)
110. Pilnvarojuma līgums nomas līguma slēgšanai (doc, 15 Kb.)
111. Pilnvarojuma līgums par dzīvokļa reģistrāciju zemesgrāmatā (doc, 19 Kb.)
112. Pirkuma līgums (doc, 30 Kb.)
113. Prasības pieteikums par ceļa servitūta noteikšanu (doc, 17 Kb.)
114. Prasības pieteikums par laulības šķiršanu (doc, 13 Kb.)
115. Prasības pieteikums tiesai par zaudējumu piedziņu (doc, 15 Kb.)
116. Preces pirkuma līgums pārdevēja interesēs (doc, 23 Kb.)
117. Preces pirkuma līgums pircēja interesēs (doc, 23 Kb.)
118. Preču zīmes licences līgums (doc, 26 Kb.)
119. Pretenzija (doc, 12 Kb.)
120. Privatizēta nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesībām (doc, 25 Kb.)
121. Ražotāju un izgudrojuma autoru sadarbības līgums (doc, 43 Kb.)
122. Remontdarbu pieņemšanas - nodošanas akts (doc, 13 Kb.)
123. Rokasnaudas līgums (pērkot nekustamo īpašumu) (doc, 18 Kb.)
124. Salīdzināšanas akts (doc, 14 Kb.)
125. Studiju finansēšanas līgums (doc, 19 Kb.)
126. Telpas nomas līgums ofisa vajadzībām (doc, 33 Kb.)
127. Telpu pieņemšanas - nodošanas akts (doc, 16 Kb.)
128. Universālā pilnvara (doc, 16 Kb.)
129. Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību (doc, 30 Kb.)
130. Uzņēmuma līgums par biroja telpu remontu (doc, 29 Kb.)
131. Uzņēmuma līgums par remontdarbu veikšanu (doc, 30 Kb.)
132. Uztura līgums (doc, 22 Kb.)
133. Uztura līgums (ēkas atsavinājums ar mūža uztura nosacījumu) (doc, 22 Kb.)
134. Valsts zemes nomas tipveida līgums (doc, 28 Kb.)
135. Vienošanās par izīrētā dzīvokļa privatizāciju ģimenes loceklim (doc, 17 Kb.)
136. Vienošanās par konsultatīvās palīdzības sniegšanu nekustamā īpašuma novērtēšanā un tā nostiprināšanā zemesgrāmatā (doc, 17 Kb.)
137. Vienošanās par materiālo, finanšu un citu jautājumu atrisināšanu starp laulātajiem pirms laulības šķiršanas (doc, 18 Kb.)
138. Vienošanās par neatdalāmu uzlabojumu izdarīšanu un remontdarbu veikšanu (doc, 15 Kb.)
139. Vienošanās par pirkuma līguma atcelšanu (doc, 16 Kb.)
140. Vienošanās par savstarpējo interešu pārstavību starp Latvijas un ārvalstu firmām (doc, 23 Kb.)
141. Zemesgabala nomas līgums garāžas celtniecība (doc, 26 Kb.)
142. Zemesgabala nomas līgums iznomātāja interesēs (doc, 43 Kb.)
143. Zemesgabala nomas līgums (tipveida) (doc, 29 Kb.)
144. Zemesgabala patapinājuma līgums (doc, 37 Kb.)
145. Zemesgabala pirkuma līgums (doc, 22 Kb.)
146. Zemesgabala nomas līgums nomnieka interesēs (doc, 30 Kb.)
147. Izlīgums par savstarpēju pretenziju noregulēšanu, nomājot ēku (doc, 16 Kb.)
148. Aizdevuma līgums īpašuma iegādei (doc, 23 Kb.)
149. Automašīnas nomas līgums (doc, 37 Kb.)
150. Automašīnas pirkuma līgums (doc, 21 Kb.)
151. Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums (doc, 39 Kb.)
152. Dzīvokļa īres līgums (doc, 24 Kb.)
153. Līgums par nekustamo īpašuma reālo sadalīšanu (doc, 25 Kb.)
154. Līgums par pilnīgu individuālo materiālo atbildību (doc, 18 Kb.)
155. Nedzīvojamo telpu nomas līgums (doc, 43 Kb.)
156. Nodoma līgums pērkot nekustamo īpašumu (doc, 26 Kb.)
157. Rokasnaudas līgums (doc, 31 Kb.)
158. Rokasnaudas līgums auto iegādei (doc, 29 Kb.)
159. Sadarbības līgums (doc, 50 Kb.)
160. Sadarbības līgums par nekustamā īpasuma izmantošanu (doc, 25 Kb.)
161. Sadarbības līgums par pakalpojumiem (doc, 25 Kb.)
162. Starpniecības līgums par dzīvokļa iegādi (doc, 20 Kb.)
163. Vienošanās līgums (doc, 14 Kb.)
Līguma / dokumenta paraugs:
Cesijas līgums

Valoda: LV
Lpp.: 3
Pasūtīt izvēlētā līguma jeb dokumenta paraugu:
SMS cena par līguma jeb dokumenta paraugu 
 
3.00

Lai saņemtu izvēlēto līguma jeb dokumenta paraugu nepieciešams nosūtīt
 SMS ar kodu LEXINFO F , uz numuru 144.


1. Izvēlieties Jums nepieciešamo līgumu jeb dokumentu.
2. Nosūtiet SMS ar norādīto kodu.
3. Pēc dažām sekundēm uz Jūsu mobilo tālruni pienāks SMS ar kodu.
4. Aktivizējiet saņemto kodu un Jūs saņemsiet pilnu līguma jeb dokumenta tekstu.
5. Saglabājiet saņemto pakalpojumu savā datorā.

 

LEXINFO Mājas lapā Jums ir iespēja, neizejot no mājām vai no biroja, saņemt  Civiltiesisko līgumu un dokumentu gatavus paraugus, kuri ir sagatavoti saskaņā ar likumdošanas normatīvajiem aktiem un kurus ir  iespējams koriģēt un pieskaņot atbilstoši līgumslēdzēju pušu  interesēm  un veicamā darījuma niansēm atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


 


Zemāk ievadiet saņemto SMS paroli.