GALVENĀ » PAKALPOJUMI
Apmeklētāji: 274020       
Mūsu pakalpojumi:

A

--Adopcija. Adopcijas jēdziens un noformēšanas kārtība.
--Aizdevuma līguma jēdziens un noslēgšanas kārtība. Aizdevuma līguma forma. Procenti aizdevuma līgumā. Aizdevuma atmaksa.
--Aizgādība. Vecāku tiesības un pienākumi pārstāvot bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
--Apdrošināšanas joma. Riska veidi un to novērtējums. Zemapdrošināšana un virsapdrošināšana.
--Apelācija. Civillietu izskatīšana apelācijas instancē. Apelācijas sūdzība.
--Atlaišana no darba. Darbinieka uzteikums. Darba devēja uzteikums. Atlaišanas pabalsts. Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.
--Auto iegāde. Operatīvais un finanšu līgums.
--Azartspēles. Azartspēļu organizētājs. Spēles un derības.
Administratīvās tiesības. Administratīvā pārkāpuma jēdziens. Administratīvais sods un sodu veidi.

B

--Banku hipotekārie un patēriņa kredīti. Procentu likmes. Galvenie kritēriji kredīta piešķiršanai un saņemšanai.
--Būvniecības tiesības. Būvniecības procesa dokumentu noformēšanas kārtība un noteikumi.

C

--Cesija. Likumiskā cesija. Tiesas cesija. Cesija pēc tiesiska darījuma.
--Cilvēktiesības un to tiesību normu jēdziens.
--Civiltiesiskie līgumi. Līguma jēdziens, forma un noslēgšanas kārtība.

D

--Darba līgums. Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi.
--Darba tiesiskās attiecības. Valsts darba inspekcija.
--Darbinieka aizsardzība. Darba tiesisko attiecību galvenie pamatnoteikumi.
--Darījumi ar nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma jēdziens. Hipotēka. Hipotēkas pārjaunošana un dzēšana.
--Dzīvokļa pirkšana. Darījuma noformēšanas kārtība un process.
--Dzīvokļa pārdošana. Darījuma noformēšanas kārtība un process.
--Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības. Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti, nosacījumi un termiņi.
--Dāvinājums. Dāvinājuma veidi, tiesiskā darījuma aspekti un nosacījumi.

F

--Fiziskās personas maksātnespēja

G

--Galvojums. Galvotāja tiesībās un pienākumi.
--Ģimenes tiesības. Laulības šķiršana. Paternitātes atzīšana. Aizgādība. Uzturlīdzekļi. Laulības līgums. Mantiskās attiecības.

I

--Ieguldītāja aizsardzība. Ieguldījumu fondi un citi finanšu instrumenti.
--Invaliditātes pensijas. Noformēšanas kārtība un aprēķinu formula.
--Īpašuma iegāde. Īpašuma tiesību jēdziens. Īpašuma priekšmets un veidi. Īres līguma jēdziens.
--Īpašuma pārdošana (atsavināšana). Rokas nauda. Īpašuma atsavināšana. Nekustamā īpašuma vērtēšana.
--Īpašuma tiesības, priekšmets un veidi. Lietas, kuru apgrozība ir ierobežota. Saimniekošana un uzņēmējdarbība. Īpašuma tiesību aizsardz

J

--Juridisko personu reģistrācijas dokumentu izveidošana, reģistrācijas kārtība un termiņi. Komercreģistrs.
--Juridiskās personas maksātnespēja

K


--Komercsabiedrības darbības juridiskais nodrošinājums. Komersants un komercdarbība. Komercdarbības struktūrvienības un reģistrācija UR.
--Komerctiesības. Uzņemuma jēdziens un uzņēmējdarbības formas. IK. Pilnsabiedrība. Komandītsabierība. Kapitālsabiedrība. SIA. AS.
--Komercķīlu reģistrācija. Terminu skaidrojums. Reģistrācija.
--Konkurences tiesības. Konkurences padome. Negodīgas konkurences aizliegums. Apvienošanās kontrole.
--Kredītņēmēja aizsardzība. Patērētāja tiesības un pienākumi un to skaidrojumi.
--Krāpšana (ar nekustamo īpašumu). Izplatītākie krāpšanas veidi darījumos un kā no tiem aizsargāties.
--Ķīla. Ķīlas tiesību jēdziens un veidi. Parādnieka tiesības. Kreditora tiesības. Rokas ķīla. Lietošanas ķīla. Hipotēkas ķīla. Komerc

L


-- Laulāto tiesisko attiecību nodibināšana
--Laulāto personiskās un mantiskās attiecības
--Laulības šķiršana pie notāra
--Laulības šķiršana tiesā
--Likumiskā mantošana. likumisko mantinieku šķiras. Pirmās, otrās, trešās un ceturtās šķiras mantinieki. Laulāto mantojuma tiesības.
--Līguma jēdziens. Līgumu veidi.
--Līgumiskā mantošana. Mantojuma līguma priekšrocība pret testamentāro un likumisko mantošanu.
--Līgumu sagatavošana un izpildes kontrole. Līdzēji. Līguma priekšmets. Līguma blakus noteikumi. Līguma noslēgšanas sekas.

M


--Maiņa. Maiņas līgums. Noformēšanas procedūras un kārtība.
--Mantošana. Mantojuma jēdziens, mantojuma pamati. Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Līdzmantnieku atttiecības. Testamenta formas.

N


--Nekustamā īpašuma ierakstīšana Zemesgrāmatā.
--Nokavējums. Parādnieka nokavējums. Kreditora nokavējums. Nokavējuma sekas. Nokavējuma seku novēršana.

P


--Pabalsti. Valsts sociālo pabalstu veidi. Regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti. Pabalstu saņemšanas nosacījumi un kritēriji.
--Parādu piedziņa. Vienkāršota parādu piedziņa tiesā.
--Patenti un preču zīmes. Reģistrācijas nosacījumi un kārtība. Patenti jaunizgudrojumiem.
--Paternitāte. Paternitātes atzīšanas nosacījumi un kritēriji.
--Patērētāju tiesības un to aizsardzība. Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkcijas.
--Pilnvarošana. Pilnvara. Prokūra.
--Pilsonības un migrācijas jautājumi. Uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās reģistrācija.
--Pircēja aizsardzība par iegādāto preci jeb pakalpojumu.
--Prasības tiesvedība. Prasības nodrošinājuma līdzekļi. Prasības nodrošināšana pirms prasības celšanas un izskatīšanas kārtība.
--Procenti. Procentu aprēķina kārtība un procentu aprobežojumi.
--Prokūra, prokūras veidi un pilnvaras.
--Pārstāvniecība un tiesību normas administratīvajos procesos un tiesā. Tiesību normas un to pielietošana.

R


--Radniecība un svainība. Radniecības pakāpes un mantinieku šķiras.
--Reorganizācija. Sabiedrību apvienošana, sadalīšana un pārveidošana.
--Repatriācija. Repatrianta tiesības. Dokumentu noformēšanas prasības un kārtība.
--Reģistrācija Zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma reģistrācijas kārtība Zemesgrāmatā..
--Rokas naudas līgums. Rokas naudas apmērs. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi.

S


--Servitūti. Servitūta jēdziens. Servitūta nodibināšana un izbeigšana.
--Šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas nolēmumu jēdziens un veidi. Šķīrējtiesas spriedums.

T


--Testamentārā mantošana. Publiskie un privātie testamenti.Priviliģētie testamenti. Savstarpējie testamenti. Legāti. Testamenta izpildīšana.
--Tiesa. Tiesu varas jēdziens. Speciālais princips administratīvajās lietās un civillietās.
--Tiesvedība. Pārstāvniecība tiesā. Prasītāja un atbildētāja tiesības un pienākumi.

U


--Uzturēšanās atļauja LR. Uzturēšanās atļaujas noformēšanas kārtība, tiesības un pienākumi.
--Uzņēmuma līgums. Uzņēmēja un pasūtītāja pienākumi un tiesības uzņemuma līgumā.
--Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmuma reģistra darbības mērķi un funkcijas.

V


--Vecāku un bērnu tiesību aizsardzība. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.

Z


--Zaudējuma jēdziens, veidi un atlīdzināšanas priekšnoteikumi. Zaudējuma atlīdzināšanas pienākums. Zaudējuma apmēra noteikšana.
--Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi. Parādu piedziņa. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana. Prasības tiesvedība.